OKKASTYLE OÜ andmekaitsetingimused
Vastutav töötleja: OKKASTYLE OÜ, registrikood12781971, aadress Metsa tn 5a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond, 63305support@okka.eu telefon:+372 523 8521

OKKA hindab kõrgelt Teie privaatsust ja annab käesolevaga Teile ülevaate sellest, kuidas OKKA Teie isikuandmeid töötleb. Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt OKKA poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis võtke julgelt ühendust e-posti teel aadressil support@okka.eu.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
OKKA töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et OKKA kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised: toodete müük, transport ja paigaldus; kliendisuhete haldamine ning arendamine, sh lojaalsusprogrammi viljelemine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide lahendamine; otseturundus ning muu turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine ja veebianalüüsi teostamine; infoturvalisuse tagamine; arhiveerimine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus: OKKA järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et OKKA töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus.OKKA töötleb Teie isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingu täitmine; OKKA õigustatud huvi; seadusest tuleneva kohustuse täitmine; Teie nõusolek.

Lepingu täitmiseks on OKKA vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus, töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu täitmiseks on vaja.

OKKA töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. OKKA õigustatud huviks on ennekõike oma teeninduse, toote valiku ja toodete, lojaalsusprogrammi, e-keskkonna ning nii kliendi- kui ka koostöösuhete parendamine ja arendamine. Ühtlasi on vajalik lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab OKKA silmas minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et OKKA töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest töötlemise eesmärgist.

OKKA peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte OKKA soov, vaid kohustus, mis tuleneb otse mõnest Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist.

Teie nõusolekul töötleb OKKA samuti isikuandmeid. Eelnevat peamiselt otseturunduse ning turunduse, kliendi-, koostöösuhete ja lojaalsusprogrammi haldamise eesmärgil. OKKA rõhutab siinkohal, et Teil on alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta. Sellisel juhul OKKA ei töötle edaspidi isikuandmeid Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat toimet. Seega ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine eelnevalt tehtud töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete liigid: OKKA on kaardistanud isikuandmed, mida ülal nimetatud eesmärkidel ning kirjeldatud õiguslikel alustel OKKA poolt töödeldakse. Sellisteks isikuandmeteks on näiteks: nimi; sugu; isikukood; e-post; kontaktaadress; tarne aadress; telefon; ostuajalugu; pangakonto number; teave makseviiside kohta; lojaalsusprogrammis osalemise huvi määratlus; tellimuse teave; teave turundusüritusel osalemise kohta; sotsiaalmeedia konto ja sotsiaalmeedia kasutamise andmed, mida isik on avaldanud; isiku foto ja fotol olevad objektid ning tooted; OKKA kodulehe liikumise statistika; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole OKKA eesmärk, kuid millest OKKA võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida OKKA eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad OKKA erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.

Isikuandmete päritolu: Ülal kirjeldatud isikuandmeid saame erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt; avalikest allikatest nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat.

Vastuvõtjate kategooriad: Lisaks OKKA võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb OKKA, töödelda ka OKKA volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt OKKA tegevust toetavate teenuste pakkujad, kellega OKKA on sõlminud andmetöötluslepingud. Sellisteks teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri haldus; tarkvaraarendus ja kliendihalduse- ning müügitarkvara pakkumine; IT tugi; turundus; raamatupidamine; transport ning kuller; inkasso; juriidiline nõustamine; pangandus; telekom; fotograafia; kodulehe liikluse monitooring; arhitekti ja kujundaja teenused.OKKA edastab OKKA e-poes aadressil okka.eu sooritatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Lisaks eelnevale on OKKA kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele registritele ning andmekogudele ja riiklikele asutustele.

Ühtlasi annab OKKA teada, et turunduse ning statistiliste eesmärkide täitmiseks monitoorib OKKA veebilehel toimuvat liiklust kolmas isik ning seega võib kodulehel olla viiteid kolmandate isikute lehtedele (Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel), millisele tegevusele kohalduvad juba nende konkreetsete isikute andmekaitsetingimused.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik: OKKA järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et OKKA säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud. OKKA säilitab Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise ajavahemikke. Eelnevale vaatamata toob OKKA siinkohal siiski näited isikuandmete säilitamise ajavahemikest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: lepingu täitmisega, sh lepingueelsete läbirääkimistega seotud andmed – kuni 10 aastat; õigustatud huvi alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat või teenusest, teabest loobumise soovi või põhjendatud kustutamise nõude avaldamiseni; nõusoleku alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat, võttes arvesse ka nõusoleku kehtivust; seadusest tuleneval alusel töödeldud isikuandmed, sh finantsandmed – kuni 7 aastat.

Andmesubjekti õigused: Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab OKKA Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega OKKA poolt. Teil on õigus taotleda OKKA juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus taotleda OKKA isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks eelnevale on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Kõiki nimetatud õiguseid saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.